abocn-LOPBURI-s

สำหรับเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวคิดซึ่งเกิดขึ้นมาด้วยการใช้ธรรมชาติและเรื่องการบริหารงานสำหรับการทำการเกษตรตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานแก่เกษตรกรไทยเอาไว้สำหรับใช้แก้ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตร มีพระราชประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรไทยทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเก่า หลุดพ้นออกมาจากความยากจนเสียที ซึ่งการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความพอเพียงของพระองค์ท่านี้ก็มีหลักการง่ายๆ ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายเลยแม้แต่นิดเดียว ทุกๆ คนสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

หลักการดำเนินการด้านเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความพอเพียง

หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความพอเพียงจะถูกแบ่งให้เห็นภาพเข้าใจง่ายคือ อัตรา 30 : 30 : 30 : 10 จากสัดส่วนทั้งหมด 100 ส่วน นั่นหมายความว่าพื้นที่จำนวนหนึ่งจะสามารถแบ่งเอาไว้สำหรับใช้สอยประโยชน์ต่างๆ ได้มากถึง 4 ส่วนด้วยกัน

  • ส่วนแรก ให้ทำการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำใช้พื้นที่ในอัตราส่วน 30% ของพื้นที่ทั้งหมด เหตุผลคือการเกษตรทุกรูปแบบจำเป็นต้องใช้น้ำ ทำให้ต้องมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้งานก่อน
  • ส่วนที่สอง ใช้ทำการปลูกข้าวในอัตราส่วน 30% ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากว่าครอบครัวคนไทยจำเป็นต้องใช้ข้าวในการดำรงชีวิตเป็นอาหารหลัก
  • ส่วนที่สาม ใช้สำหรับปลูกผลไม้ยืนต้น 30% ของพื้นที่ทั้งหมด เก็บดอกผลเอาไว้กินเองบ้าง เอาไปส่งขายบ้าง เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวอีกส่วนหนึ่ง
  • ส่วนที่สี่ พื้นที่อีก 10% ที่เหลือของพื้นที่ทั้งหมดใช้สำหรับการปลูกสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน เช่น ที่อยู่อาศัยของเกษตรกร โรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ ยุ้งฉาง เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสัดส่วนต่างๆ ของพื้นที่เราสามารถปรับเพิ่มหรือลดเองได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในแต่ละแห่ง บางแห่งมีน้ำมากอยู่แล้วก็อาจไม่จำเป็นต้องสร้างสระเพื่อเก็บน้ำเต็ม 30% แต่เอาพื้นที่ตรงนี้บางส่วนไปเพิ่มสำหรับปลูกผลไม้หรือต้นไม้ทางการเกษตรเพื่อสร้างกำไรให้กับตนเองจะดีกว่า ขณะเดียวกันบางพื้นที่อาจประสบปัญหาแล้งจัดก็ควรต้องมีการสร้างสระเก็บน้ำให้มากกว่าปกติเพื่อจะได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

จริงแล้วสำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่หากเกษตรกรบางรายมีพื้นที่เพาะปลูกเยอะอาจไม่ได้สนใจเรื่องตรงนี้มากนัก แต่สำหรับเกษตรกรผู้มีพื้นที่จำกัดการนำเอาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้จนเกิดเป็นความพอเพียงคือเรื่องสำคัญ เป็นวิธีการอันช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนใคร มีเงินมีทองใช้แบบพอเพียง มีอาหารให้ทานครบทุกมื้อ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงงานหนักเพื่อคนไทยเสมอมา