abocn-farmer

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของชาวไทยที่เน้นไปในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกิน เพื่อความยั่งยืนของการดำรงชีวิต ตั้งแต่การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศจึงได้มีการนำหลักการนำการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยังยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาสิ่งต่างๆ

ทางด้านแนวความคิด

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่จะคอยชี้นำการดำเนินชีวิตของคนทุกชนชั้นและทุกระดับ โดยเริ่มจากระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนไปถึงระดับรัฐ ที่จะช่วยให้มีการบริหารประเทศไปในทางสายกลาง ที่เน้นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยจะไม่ให้ล้าหลังต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ก็จะให้ตั้งอยู่ในความพอเพียงไปด้วยกัน แต่เราจะเน้นไปในทางการปลูกจิตใต้สำนึกไปในเรื่องของความพอดีในการใช้ชีวิต ความพอเพียง พอประมาณ ไม่โลภมากและไม่เบียดเบียนคนอื่น