abocn-F

เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริคือทฤษฎีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงแนะนำแนวทางปฏิบัติให้กับเกษตรกรไทยเอาไว้ เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆ เกี่ยวกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่จริงแล้วทุกคนมีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการนำไปปรับเพื่อใช้กับตนเองและคนรอบข้างมากกว่า ด้วยแนวคิดดังกล่าวพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะบรรดาเกษตรกรไทยทั้งหลายหายจากปัญหาการมีหนี้สิน สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อนผู้อื่นหรือไม่ต้องเข้ามาทำงานในเมืองหลวงห่างไกลครอบครัว

ความหมายอันแท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. มีความพอประมาณ คือ การมีความพอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปแต่ต้องเป็นความพอดีซึ่งไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อาทิ การผลิตและการบริโภคด้วยความพอดี
 2. ความมีเหตุผล คือ มีการตัดสินใจในระดับความพอเพียงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเหตุผลอันสมควรเป็น มีการพิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัยรอบด้านอันเกี่ยวข้อง รวมไปถึงคำนึงถึงผลตอบรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ
 3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อรับผลกระทบพร้อมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ มีการคำนึงเรื่องความเป็นไปได้ต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เงื่อนไขของความพอเพียง

 1. เงื่อนไขด้านความรู้ ประกอบไปด้วย การรอบรู้ด้านวิชาการต่างๆ อันมีความเกี่ยวข้องแบบรอบด้าน ความรอบคอบสำหรับการนำความรู้ต่างๆ ที่มีมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าถึงกันสำหรับประกอบการวางแผนและพึงระมัดระวังระหว่างการปฏิบัติ
 2. เงื่อนไขด้านคุณธรรมที่ต้องมีการเสริมสร้าง ประกอบไปด้วย ตระหนักในด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนอดกลั้น ความเพียรพยายาม มีการใช้สติปัญญาสำหรับการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

 • แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามที่หลายคนรู้กันดี ซึ่งแต่ละส่วนจะแบ่งเป็น
 • ส่วนแรก 30% สำหรับกักเก็บน้ำช่วงหน้าฝนเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรช่วงหน้าร้อน
 • ส่วนที่สอง 30% ปลูกข้าวในหน้าฝนสำหรับการเก็บไว้กินตลอดปี ตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไป
 • ส่วนที่สาม 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชต่างๆ สำหรับไว้กินและขายเพิ่มรายได้บางส่วน
 • ส่วนที่สี่ 10% สำหรับปลูกเพาะโรงเรือน สร้างที่อยู่อาศัย

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง

 • การผลิต เกษตรกรต้องร่วมมือร่วมใจทั้งเตรียมดิน พันธุ์พืช น้ำ ปุ๋ย และอื่นๆ
 • การตลาด เตรียมการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลผลิต เช่น ลานตากข้าว ยุ้งข้าว เป็นต้น
 • การเป็นอยู่ มีปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต
 • สวัสดิการ รัฐมอบสวัสดิการจำเป็นให้
 • การศึกษา มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้
 • สังคมและศาสนา พัฒนาจิตใจ มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน

ทฤษฎีใหม่ขั้นสาม

 • ชาวเกษตรกรไม่ถูกกดด้านราคา
 • เอกชนซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกร
 • มีร้านสหกรณ์ขายสินค้าราคาถูก

เอกชนกระจายบุคลากรเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ